۱۳۸۹/۰۲/۲۸

سکانس سیزده

The Headless Woman (2008)
ورونیکا پس از تصادف و برخوردش با جسمی خارجی به رانندگی ادامه می دهد و پس از طی مسافتی توقف می کند و از ماشین خارج می شود. دوربین اما همچنان درون خودرو باقی می ماند. باران آغاز می شود. ورونیکا از پشت شیشه خودرو دیده می شود اما سر وی خارج از کادر باقی می ماند. زن بی سر.

پینوشت:
این سکانس پیش از عنوان بندی فیلم است که در ادامه ناخودآگاه توجه بیننده را به کادر بندیها که اتفاقا خیلی با دقت و ظرافت انتخاب شده اند جلب می کند. و بارها زن بی سر در طول فیلم به تصویر در می آید. فیلم به شدت کم دیالوگ است و نقش اول فیلم- ورونیکا – به ندرت حرف می زند. به همین منظور تصاویر ارزش بیشتری می بابد.
 دوربین به آرامی زندگی ورونیکا را دنبال می کند و به هیچ وجه سعی نمی کند که چیزی را به بیننده تفهیم کند. حتی از دست دادن حافظه ورونیکا هم هیچگاه علنی بیان و گفته نمی شود. ورونیکا همانند تماشاگر برای اولین بار وارد زندگی خود می شود و روابط و خویشان را می شناسد. 
زن بی سر از جمله فیلمهایی است که شاید تماشاگر عام که عادت به دیدن اتفاقات و شرایط مختلف در طول فیلم دارد را سرخورده می کند. اما برای تماشاگری که با حوصله می نشیند و دل به آدمها و روابط درون فیلم می دهد تبدیل به یک اتفاق خوب می شود. اتفاق خوبی که این روزها سخت پیدا می شود.
Free counter and web stats