۱۳۸۹/۰۳/۱۵

گنجینه یازدهم

اندیشه ات  جایی  رود  آنگه  ترا  آنجا  برد
زاندیشه بگذرچون قضا پیشانه شوپیشانه شو 
قفلی  بود  میل  هوا   بنهاده   بر دلهای   ما 
مفتاح شو  مفتاح شو  دندانه شو    دندانه شو

                                                  مولانا
Free counter and web stats