۱۳۸۹/۰۳/۱۷

گنجینه دوازدهم

شب رفت و با سپیده خبر می دهد سحر 
در چاه بیم،  امید   به ماه  ندیده   داشت 
و اینک ز مهر دیده خبر می دهد سحر 
از اختر شبان، رمه شب رمید و  رفت 
وز رفته  و  رمیده خبر  می دهد  سحر 
زنگارخورد جوشن شب را به نوش خند 
از  تیغ  آب  دیده  خبر  می دهد  سحر 
باز  از  حریق   بیشه  خاکسترین  فلق 
آتش به جان خریده خبر می دهد   سحر 
از غمز و ناز انجم واز رمز و رازشب 
بس  دیده  و شنیده  خبر می دهد  سحر 
بس  شد  شهید  پرده شب ها، شهاب ها 
وان  پرده ها  دریده خبر می دهد سحر 
آه آن پریده رنگ که بودوچه شد کز او 
رنگش ز رخ پریده خبر می دهد سحر 
چاووش  خوان  قافله    روشنان   امید 
از  ظلمت   رمیده  خبر می دهد  سحر

                                         اخوان ثالث
Free counter and web stats