۱۳۸۹/۰۴/۱۴

چگونه است ٨

چگونه است که مدیر به جای اینکه مردی با کت شلوار نه خیلی اتو کشیده، ته ریش و شکم گنده باشد که برای تایید مرخصی ات هزار تا سوال و جواب می کند و در انتها با منت و کراهت برگه را امضا می کند. خانومی است که بلندی موهایش از کمر پایینتر است، دامن گلگلی نسبتا کوتاهی به پا دارد و درجلسه خصوصی تعداد روزهای مرخصی ات را به تو یادآور می شود و تذکر می دهد که حتما  مرخصی هایت را تا آخر سال استفاده کنی وگرنه سوز می شود.
Free counter and web stats