۱۳۸۹/۰۷/۲۸

دنده را به موقع عوض کن

مدت زمانی است رفیقی آنچه که روش برخورد من با دیگر دوستان از جمله خود وی می خواندش را از بنده به عاریت گرفته و البته بر خودم می آزماید. و این روش همانا دوری جستن و فاصله گیری و به قول ایشان ریجکت! نمایی است.  به زعم این رفیق گرمابه و گلستان این کار نه تنها نوعی انتقام جویی است بلکه می تواند کلید کسب توجه و طلب نزدیکی از جانب دیگران باشد.
این منش اگر به قصد عزلت و گوشه نشینی و خلوت کردن نباشد  دوصد البته عملی و کارا می نماید به شرط آنکه فوت کوزه گری اش که همانا رعایت اعتدال است فراموش نشود. آویزان و چسبنده نبودن نوعی جذابیت در ذات خود به همراه دارد که اگر با زیاده روی همراه باشد نتیجه عکس به بار می آورد. مقدار موردنیاز این اکسیر بستگی به شرایط گوناگون دارد که معیار آن تنها با تجربه به دست می آید و هیچ قانون و قاعده ای ندارد. درست مثل درک زمان عوض کردن دنده در رانندگی است که تنها حاصل تمرین و تجربه است. اگر دنده را دیر عوض کنی صدای فریاد موتور بلند می شود و خسارات احتمالی به همراه دارد. اگر دنده را زود عوض کنی ماشین به تقه زدن و پت پت کردن می افتد و یحتمل خاموش شود. در چنین حالتی است که راننده ماشین مجاور سرش را از ماشینش بیرون می آورد و داد می زند: دنده را عوض کن برادر جان. دنده را عوض کن.
Free counter and web stats