۱۳۸۹/۰۹/۲۲

گنجینه شانزدهم

تا چند  بساط  شادی و غم گیریم       راه و روش  مردم عالم  گیریم
کو زلف مشوشی که درهم پاشیم       کو شعله آتشی که در هم گیریم

                                                    "رضی الدین آرتیمانی"
Free counter and web stats