۱۳۹۰/۰۲/۰۷

قطره

به دو جام شراب سرخوش بودم. حظ کرختی آغاز مستی را می بردم.  بر کناره لیوانی قطره ای دیدم که آرام آرام لغزید و در نوشیدنی درون لیوان گم شد. سبک شدم. خودم را قطره دیدم که هرچه کنم و نکنم، چاره ای از لغزیدن ندارم، که آخرش در جایی که شاید بزرگیش به اندازه نیمه یک لیوان باشد محو میشوم. سبک شدم.
Free counter and web stats