۱۳۹۰/۰۵/۱۳

ستاره شانزده

سکس داشتن مثل ورق بازی ست. اگر یار خوبی ندارید، بهتر است که دست خوبی داشته باشید.
                                                                                                     وودی آلن        

Free counter and web stats