۱۳۸۸/۱۱/۲۰

گنجینه ٣با صبا افتان وخیزان می روم تا کوی دوست      و  از   رفیقان   ره   استمداد   همت   می کنم
خاک  کویت  زحمت ما  برنتابد بیش  از این      لطف  ها  کردی   بتا  تخفیف  زحمت  می کنم
زلف  دلبر دام  راه  و غمزه اش  تیر بلاست     یاد دار ای  دل   که  چندینت  نصیحت  می کنم
دیده  بدبین   بپوشان  ای   کریم  عیب  پوش     زین  دلیری ها  که  من  در کنج خلوت می کنم
حافظم  در مجلسی  دردی  کشم  در  محفلی       بنگراین شوخی که چون باخلق صنعت می کنم

                                                                                "حافظ"             
هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats