۱۳۸۹/۰۳/۰۵

بابا نان

بابا نان دارد.
...
...
...

بابا نان ندارد.
بابا مشکلات دارد.
بابا اعصاب ندارد.
بابا سیگار دارد.
بابا حوصله ندارد.
بابا قسط دارد.
بابا قرض دارد.
بابا سر کار بود
وقتی مامان داد.

Free counter and web stats