۱۳۸۹/۰۳/۱۰

چگونه است ٧

چگونه است که هروقت صحبت این سریالهای قدیمی مثل اوشین، از سرزمین شمالی، دربرابر باد و ... می شود چیزی که ته ذهنم  مانده،  نگرانی تکالیف و مشقهای ننوشته فردا صبحش است؟ چقدر مدام نگران بودم در آن سن!
Free counter and web stats