۱۳۸۹/۰۶/۱۰

چگونه است ١١


چگونه است که سالهای سال است که کلمه "لیقه" را نشنیده بودم! چقدر این کلمه حس خوبی دارد. لیقه.لیقه.لیقه.

Free counter and web stats