۱۳۸۹/۰۶/۱۲

سبوی در گردن تو ١

HarmonyHilderbrand / flickr

عنوان این مجموعه عکسها از این رباعی خاقانی برگرفته شده است :

کو آن می دیر سال زود افکن تو                محراب  دل من  ز حیات  تن  تو
میخانه  مقام من به  و مسکن  تو                خم بر سر من، سبوی در گردن تو
Free counter and web stats