۱۳۸۹/۰۳/۱۱

گنجینه نهم

من هيچ  ندانم كه  مرا آنكه  سرشت،
از اهل بهشت كرد،  يا دوزخ زشت؛
جامي  و بتي و بربطي بر لب كشت،
اين هر سه مرا نقد و ترا نسيه بهشت.

                                          خیام
Free counter and web stats